Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Natasja Theunissen Coaching & Training gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Natasja Theunissen Coaching & Training, www.natasjatheunissen.nl

1.2 Opdrachtgever: degene die aan een door Natasja Theunissen Coaching & Training georganiseerde coaching, les, lezing, workshop, training of retraite deelneemt bij Natasja Theunissen Coaching & Training.

1.3 Opdrachtnemer: Natasja Theunissen Coaching & Training is gevestigd te Venlo aan de Casinoweg 158 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 81658486.

1.4 Website: de website van Natasja Theunissen Coaching & Training: www.natasjatheunissen.nl

1.5 Diensten: alle door Natasja Theunissen Coaching & Training aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder coaching, workshops, lezingen, trainingen, retraites, zowel offline als online.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Diensten van Natasja Theunissen Coaching & Training. Door betaling van een coachingssessie, workshop, lezing, training, of retraite verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Natasja Theunissen Coaching & Training kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Natasja Theunissen Coaching & Training kan eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest van’ deze voorwaarden.

3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door middel van een inschrijving door Opdrachtnemer voor de Diensten als genoemd in artikel 1.5 van deze Algemene Voorwaarden dan wel door acceptatie van de offerte van Natasja Theunissen Coaching & Training door de Opdrachtgever.
Voorts komt de overeenkomst tot stand indien Natasja Theunissen Coaching & Training een tussen partijen gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt dan wel indien Natasja Theunissen Coaching & Training haar werkzaamheden aanvangt volgens de opdrachtbevestiging.

3.2 Overeenkomsten en offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Natasja Theunissen Coaching & Training verstrekte informatie. Natasja Theunissen Coaching & Training mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal haar aanbieding hierop baseren.

3.3 De door Natasja Theunissen Coaching & Training gedane offertes zijn vrijblijvend: offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. Natasja Theunissen Coaching & Training is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Alle prijzen luiden in euro’s, tenzij anders aangegeven.

4.2 De Diensten dienen voorafgaand aan de workshop, lezing, training of retraite, zowel offline als online, betaald te zijn, tenzij anders vermeld. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving of via iDEAL.

4.3 Natasja Theunissen Coaching & Training behoudt zich het recht voor de prijzen van de coaching, workshops, lezingen, trainingen, retraites en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail.

4.4 In situaties anders dan in artikel 4.2, dienen gefactureerde bedragen gebaseerd op geaccepteerde offertes, binnen 14 dagen na de factuurdatum op de rekening van Natasja Theunissen Coaching & Training te zijn bijgeschreven. Na deze 14 dagen is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en is Natasja Theunissen Coaching & Training gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen alsook de buitengerechtelijke kosten conform de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald is Natasja Theunissen Coaching & Training tevens gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.

4.6 Indien partijen overeenkomen dat een factuur door de Opdrachtgever in termijnen kan worden voldaan dient het volledige bedrag te zijn voldaan voor het einde van de door Natasja Theunissen Coaching & Training geleverde dienst(-en), mits anders overeengekomen.

5. Deelname en betaling workshop, training, retraite

5.1 Opdrachtgever kan aan een workshop, lezing, training of retraite deelnemen nadat Natasja Theunissen Coaching & Training het volledige bedrag voor deelname heeft ontvangen.

5.2  Bij deelname aan een workshop, lezing, training, of retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande workshop, lezing, training of retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande workshop, lezing, training of retraite te worden voldaan aan Natasja Theunissen Coaching & Training. Opdrachtgever kan aan een workshop, lezing, training of retraite deelnemen nadat de opdrachtgever de volledige prijs heeft betaald.

6. Annulering

6.1  Natasja Theunissen Coaching & Training behoudt zich het recht voor om een geplande coachingssessie, workshop, lezing, training of retraite, zowel offline als online, te annuleren, als gevolg van onmacht of overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd worden aan Opdrachtgever. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om de coaching, workshop, lezing, training of retraite te laten plaatsvinden.

6.2 Afmelden dient via e-mail te gebeuren door de Opdrachtgever aan info@natasjatheunissen.nl

6.3 Afmelding voor een online workshop, training of lezing:
De koop en verkoop van online trainingen, lezingen en workshops valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de Opdrachtgever.

Voor meer informatie kan je dit nalezen op de website van de Consumenten Autoriteit.

6.4 Mocht de Opdrachtgever online niet aanwezig kunnen zijn, dan heeft hij het recht om vervanging te vinden voor de deelname. De deelnamebevestiging is overdraagbaar, mits het per e-mail is gemeld aan info@natasjatheunissen.nl

7. Annulering workshop, lezing, training, retraite

7.1  Annulering van deelname aan de geplande workshop, lezing, training of retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@natasjatheunissen.nl

7.2 Tot 60 dagen voor de geplande workshop, lezing, training of retraite kan Opdrachtgever zijn inschrijving kosteloos annuleren.

7.3 Binnen 40 dagen voor de geplande workshop, lezing, training of retraite datum kan Opdrachtgever zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de totale prijs in rekening wordt gebracht.

7.4 Indien Opdrachtgever zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de workshop, lezing, training of retraite, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

7.5 Indien Opdrachtgever ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de workshop, lezing, training of retraite, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

7.6 Natasja Theunissen Coaching & Training behoudt zich het recht voor de workshop, lezing, training of retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door Opdrachtgever reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald.

7.7 Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook, ontevreden is over de workshop, lezing of training wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

8. Annulering online workshops, lezingen, trainingen 

8.1 Annulering van deelname aan online workshops, lezingen en trainingen kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@natasjatheunissen.nl

8.2 Tot 48 uur na de bestelling/reservering van een online workshop, lezing of training Opdrachtgever zijn inschrijving kosteloos annuleren.

8.3 Indien Opdrachtgever zijn inschrijving annuleert na 48 uur van zijn bestelling, wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald.

8.4 Indien Opdrachtgever ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de online workshop, lezing of training wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald.

8.5 Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook, ontevreden is over de online workshop, lezing of training wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

9 Annulering coaching en andere dienstverlening 

9.1 Tot 24 uur van tevoren kan een reeds geplande coachingsessie kostenloos worden geannuleerd dan wel verplaatst naar een ander tijdstip. Daarna zal de afgesproken prijs niet worden terugbetaald.

9.2 Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook, ontevreden is over de coaching wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

10. Geheimhouding

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien anders is hier door Natasja Theunissen Coaching & Training en Opdrachtgever schriftelijk toestemming voor gegeven.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Natasja Theunissen Coaching & Training behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- recht, die betrekking hebben op alle door Natasja Theunissen Coaching & Training verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, en niet uitsluitend, boeken, e-books, video’s, audio’s en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van Natasja Theunissen Coaching & Training openbaar worden gemaakt en/of andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

12. Huisregels

12.1 Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Natasja Theunissen Coaching & Training niet getolereerd. 

12.2 Natasja Theunissen Coaching & Training behoudt zich het recht voor Opdrachtgever die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleeft de toegang tot coaching, workshops, lezingen, trainingen of retraites te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald bedrag.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Natasja Theunissen Coaching & Training zal de overeenkomst met de Opdrachtgever naar beste vermogen en inzicht uitvoeren. Natasja Theunissen Coaching & Training zet zich in om de bijeenkomsten van de coaching, workshop, lezing, training of retraite op een prettige en veilige manier te laten verlopen.

13.2 Natasja Theunissen Coaching & Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met coaching en/of het volgen van deelname aan workshops, training en/of retraites verzorgd door Natasja Theunissen Coaching & Training. Iedere vorm van gevolgschade of indirect schade waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. Natasja Theunissen Coaching & Training is niet aansprakelijk voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.

13.3 Indien opdrachtgever een coachingstraject, opleiding, training of workshop bij Natasja Theunissen Coaching & Training volgt is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij opdrachtgevers in psychologische en/of psychiatrische behandeling of (ernstig) zieken vraagt Natasja Theunissen Coaching & Training eerst contact op te nemen via info@natasjatheunissen.nl en/of direct met de coach en/of trainer van de opleiding, training of workshop, om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de coaching, opleiding, training of workshop geschikt is. Bij twijfel of indien er sprake is van een lopende psychologische of psychiatrische behandeling wordt opdrachtgever aangeraden om eerst contact op te nemen met de behandelend arts/psycholoog en het advies van de medicus/paramedicus leidend te laten zijn.

13.4 Natasja Theunissen Coaching & Training is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en coach en/of trainer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

13.5 Natasja Theunissen Coaching & Training besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en het technisch functioneren van de website natasjatheunissen.nl. Natasja Theunissen Coaching & Training is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het leveren van technisch support.

14 Overmacht  

14.1 Indien er sprake is van een situatie van overmacht aan de zijde van een van de partijen zal deze daarvan per omgaande mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens met elkaar in overleg treden over een redelijke oplossing.  

14.2 Natasja Theunissen Coaching & Training heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 

14.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. 

14.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

15. Verwerking Persoonsgegevens

15.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Natasja Theunissen Coaching & Training wordt aan Natasja Theunissen Coaching & Training toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Natasja Theunissen Coaching & Training uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

15.2 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat (persoonsgegevens die de opdrachtgever aan Natasja Theunissen Coaching & Training verstrekt, zoals (werk-)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Natasja Theunissen Coaching & Training. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) opleidingen, trainingen en workshops materiaal en (elektronische) toezending van informatie over (online) opleidingen, trainingen en workshops en daaraan gerelateerde producten en diensten van Natasja Theunissen Coaching & Training. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons-)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@natasjatheunissen.nl. 
De opdrachtgever en Natasja Theunissen Coaching & Training zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor beide partijen geldende verplichtingen.
Raadpleeg het privacy beleid van Natasja Theunissen Coaching & Training voor meer specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

15.3 Natasja Theunissen Coaching & Training kan tijdens een opleiding, training of workshop foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden en geluidsopnames kan een opdrachtgever (deelnemer) staan. Natasja Theunissen Coaching & Training heeft het recht, na mondelinge, schriftelijke of elektronische (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, via e-mail) toestemming van de opdrachtgever, deze beelden en geluidsfragmenten te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

16. Overige rechten Natasja Theunissen Coaching & Training

16.1 Om reden van kwaliteitsverbetering, behoudt Natasja Theunissen Coaching & Training zich het recht voor om programma’s van opleidingen, trainingen en workshops gedurende de overeenkomst te wijzigen.

16.2 Natasja Theunissen Coaching & Training heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen tot het moment dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen volgens artikel 3.1 van deze voorwaarden, druk-en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een BTW-verhoging) voorbehouden.

16.3 Natasja Theunissen Coaching & Training behoudt zich het recht om het door de opdrachtgever tijdens een opleiding, training of workshop geproduceerd (beeld-)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Natasja Theunissen Coaching & Training aangeboden opleidingen of trainingen.

17. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

17.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Natasja Theunissen Coaching & Training werkt en streeft naar volmaaktheid. In alles wat we doen staat volmaaktheid centraal. Het kan natuurlijk zijn dat Opdrachtgever ergens ontevreden over is. Het indienen van klachten kan zowel schriftelijk als telefonisch of per e-mail: info@natasjatheunissen.nl. Wij streven naar spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen 14 werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot vreugde en tevredenheid.

17.3 Indien een geschil niet in onderling overleg wordt opgelost kan het geschil door ieder van partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Laatste update: Venlo 12 augustus 2022

Natasja Theunissen
× Hoe kan ik je helpen?